תכניות עבודה מקושרות תקציב

מערכת ומתודולוגיה לבנייה, ניהול ובקרת תכנית עבודה מקושרת תקציב ברשויות מקומיות 

מערכת ייחודית זו הנשענת על תהליך מתודולוגי מקורי שנבנה בחברת אָרְמָה, מרכזת את התהליך המורכב של עבודת המטה להכנת תכנית עבודה ברשות מקומית. התהליך כולל את השלבים: תכנון, תכנות (מלשון תכנית) ותקצוב. תהליך מערכתי מסוג זה מכונה בלועזית PPBS (ראשי תיבות של: Planning Programming Budgeting System).

המערכת מאפשרת לבצע תהליך בניית תכנית עבודה עירונית מתוקשב באופן מלא. כל גורמי התכנון ברשות, הרלוונטיים לתהליך, פועלים מול מערכת אינטרנטית המאפשרת להזין לתוכה רכיבי תכנון באופן סימולטני. המשתמשים נבדלים זה מזה ברמות ההרשאה.

למערכת 4 מודולים עיקריים:

מודול תכנון - המערכת אוספת את פרטי תכנית העבודה של גופי הרשות המקומית בראייה רב-שנתית  או שנתית (בהתאם למתודולוגיה שמסוכמת עם הרשות המקומית), מוסיפה להם את המאפיינים של כל משימה ומשימה (אחראי, סוג תקציב, תוצר מדיד למעקב וכו') ומאפשרת לכנס אותה בסופו של תהליך - בנוחות, למסגרת התקציב האפשרית - תוך  שיוך המשימות השונות לסעיפי התקציב הפעילים במערכות הניהול העירוניות.

חזון ראש הרשות, מטרות העל שלה (יעדיה האסטרטגיים) וערכיה הם חלק אינטגרלי מתהליך התכנון וכל משימה המוזנת לתוך המערכת,  משויכת אליהם- כברירת מחדל.

מודול ביצוע - מערכת תמ"ר/ppbs מאפשרת לרשות המקומית לא רק להכין את תכנית העבודה  אלא אף לעקוב אחרי מידת מימושה. באמצעות מודול ביצוע שהוא חלק אינטגרלי מהמערכת, נדרשים גורמי התכנון לדווח במערכת, במועדים קבועים בשנה,  על סטטוס הביצוע של כל משימה שתכננו. על בסיס ריכוז דיווחי הביצוע שמפיקה המערכת יכולה הנהלת הרשות לנהל ולבקר באופן שיטתי את מימוש תכנית העבודה במנהלים/אגפים/מחלקות, עד לרזולוציה של משימה בדידה, בתדירות כפי שהיא מגדירה.

מודול פרויקטים -  המערכת כוללת גם מודול ניהול פרויקטים המאפשר לרכז מידע מעודכן אודות כלל הפרויקטים המנוהלים ברשות המקומית כולל תיאור הפרויקט, הגורמים המממנים אותו, פריסה תקציבית חזויה, פרטים אודות המתכנן והקבלן המבצע, טבלת סטטוסים ועוד + מודול הרשאות ומודול ייצוא לסביבת MS-Office.

מודול BI - מודול אופציונלי המאפשר לנתח את כל הנתונים המופיעים במערכת באופן איכותי באמצעות כלי בינה עסקית מקצועי המקושר למערכת (בהקשר זה - ראו מערכת סיטיפדיה באתר).

מערכת תָמָָ"ר/PPBS,  היחידה מסוגה המופעלת במגזר המוניציפלי בישראל,  אופיינה ופותחה ע"י חב' אָרְמָה זכתה לשבחים רבים ומיושמת הלכה למעשה במספר רשויות מקומיות בישראל.

לאתר המערכת לחץ כאן